Nowa ustawa o prawach konsumenta

Czy Twój sklep jest gotowy na zmiany?

Nowa ustawa z 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta wprowadza istotne zmiany w przepisy i zmienia reguły handlu internetowego w Polsce. Sprzedawcy muszą nie tylko zadbać o umieszczenie wymaganych informacji dla konsumenta na stronie sklepu, ale też odpowiednio dostosować sposób prezentacji podsumowania zamówienia oraz procedury sprzedażowe. Teraz jest ostateczny czas na dostosowanie eSklepu do nowych regulacji, gdyż obowiązywać one będą już od 25 grudnia tego roku.

Co się zmieni?

INFORMUJEMY KLIENTA PRZED ZAKUPEM

Wraz z nową ustawą każdy handlowiec musi dostarczyć klientowi klarowny i wyczerpujący pakiet informacji, kluczowych w kontekście zawieranej umowy, jeszcze przed wyrażeniem przez konsumenta woli zawarcia umowy. Prawo to ma pomóc konsumentom w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji zakupowych i, co istotne, przysługuje im nie tylko w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale również w przypadku umów zawieranych w sklepie.

Na długiej liście obowiązkowych informacji figurują m.in.:

  • Dokładny, pełny opis produktu lub usługi, ich funkcjonalności oraz cechy,
  • Dane identyfikujące przedsiębiorcę,
  • Łączna cena za produkt lub usługę wraz z podatkami oraz wszystkimi dodatkowymi opłatami (koszty dostawy, koszty dodatkowe), bądź sposób, w jaki obliczana ma być cena,
  • Czas trwania umowy oraz warunki wypowiedzenia umowy,
  • Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,
  • Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia.
ŚWIADOME ZOBOWIĄZANIE

Warto pamiętać, że jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, to muszą być one oznaczone w czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym, jednoznacznym określeniem. Brak spełnienia tego obowiązku oznacza, że umowa nie zostaje zawarta.

ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW

W świetle nowej ustawy przedsiębiorca musi wyraźnie poinformować konsumenta, jeszcze przed wyrażeniem przez konsumenta woli zawarcia umowy, o wszystkich rzeczywistych kosztach, jakie będzie musiał on ponieść. Ponadto obowiązuje zakaz pobierania dodatkowych opłat za połączenia telefoniczne od konsumenta, który kontaktuje się ze sprzedawcą w sprawie zawartej umowy. W przypadku umów zawieranych przez telefon sprzedawca jest zobligowany przekazać konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku.

Sprzedawca internetowy najpóźniej na początku procesu składania zamówienia musi przedstawić informacje o ograniczeniach w dostarczeniu towaru, a także akceptowanych metodach płatności. Jeśli klient płaci kartą kredytową, przedsiębiorca nie może pobierać opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tej metody płatności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ustawa wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyny, do 14 dni. Jeśli jednak sprzedawca nie udzielił konsumentowi informacji o prawie odstąpienia od umowy, termin ten będzie upływał 12 miesięcy po upływie podstawowego terminu 14 dni. Podobnie jeśli konsument nie zostanie poinformowany o obowiązku poniesienia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy - sprzedawca nie może od niego egzekwować tych opłat.

Przedsiębiorca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Zwrot płatności musi nastąpić przy użyciu tego samego sposobu, jakiego użył konsument, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jeżeli klient wybierze w momencie zawierania umowy sposób dostarczenia inny niż najtańszy z możliwych, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zapewne równie istotne dla sprzedawców są przepisy definiujące listę sytuacji, w których prawo odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje. Dotyczy to świadczeń o mocno zindywidualizowanym charakterze, rzeczy o krótkiej trwałości, produktów higienicznych, pudełkowych gier, filmów, płyt CD, prenumeraty prasy, towarów zakupionych na aukcjach. Jeżeli na przykład nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe były dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, to w momencie otwarcia tego opakowania konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

W przypadku zakupów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy, wymagane przez prawo informacje będą musiały być udzielone na papierze lub za zgodą konsumenta - na innym trwałym nośniku. Taki sam obowiązek będzie dotyczył przekazania umowy zawartej w ten sposób. Sprzedawca, który nie wypełni obowiązku informacyjnego narazi się na karę grzywny.

REKLAMACJE PRODUKTÓW WADLIWYCH

Obecnie mówi się o „niezgodności towaru z umową”. Nowa ustawa reaktywuje pojęcie wady towaru i zwiększa swobodę konsumenta co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy. W takiej sytuacji konsument może żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności żądania w pierwszej kolejności naprawy bądź wymiany rzeczy.

Nie zmieni się czas na złożenie reklamacji z tytułu wady towaru – klienci będą to mogli zrobić nadal w ciągu dwóch lat od zakupu. Z 6 do 12 miesięcy wydłuży się dla konsumenta czas, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

Autor: Liwia Klich
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i wyraża jedynie prywatne opinie autora, dlatego każdy użytkownik podejmuje decyzje na własne ryzyko.

Wsparcie dla sklepów w ramach Programu Safe Buy

“Informować, informować i jeszcze raz informować” - z nowej ustawy wyraźnie bije polecenie, które zmusza sprzedawców, aby pochylić się nad procesem zamówienia w sklepie i zweryfikować czy wszystkie prawnie wymagane komunikaty i informacje w sposób jasny i przejrzysty widnieją w obrębie interfejsu sklepu. Także regulamin sprzedaży i formularz odstąpienia od umowy bezwzględnie powinny zostać dostosowane do nowych przepisów i zamieszczone na stronie sprzedawcy. Te dokumenty, w 100% zgodne z nową ustawą, oferuje swoim uczestnikom Program Safe Buy bezpłatnie. Uczestnicy Programu otrzymują także interaktywny widżet, prezentujący klientowi kluczowe warunki sprzedaży w ich sklepie na wyciągnięcie ręki. Ponadto, sprzedawcy wyróżnieni są w rejestrze Safe Buy, na łamach portalu Sklepy24.pl, a ich sklep opatrzony klikalnym znakiem Safe Buy, który zwiększa zaufanie klienta.

Ty też działasz fair play w eCommerce
i chcesz dołączyć do uczestników Programu?
Podstawy prawne: