REGULAMIN SERWISU SAFEBUY.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. ochronę danych osobowych;
  6. ochronę praw własności intelektualnej.

§2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – Safe Buy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 16, kod pocztowy 50-148, NIP: 8971746290, REGON: 020834847, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313999, reprezentowana przez komplementariusza Safe Buy Sp. z o.o.;
  2. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
  3. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  4. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta z Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
  5. Usługobiorca profesjonalny – Usługobiorca nie będący konsumentem;
  6. Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://safebuy.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
  7. Usługi ogólnodostępne – Usługi, których rodzaj i zakres określa niniejszy Regulamin;
  8. Usługi profesjonalne – Usługi inne niż ogólnodostępne, świadczone Usługobiorcom profesjonalnym i uregulowane w odrębnych regulaminach.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi ogólnodostępne:
  1. Usługi informacyjne,
  2. Usługi komunikacyjne,
  3. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży Usług profesjonalnych.
 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlanie treści strony o określonym adresie URL.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży Usług profesjonalnych polegają na umożliwieniu rejestracji i zalogowania w Serwisie w celu złożenia zamówienia na Usługi profesjonalne.
 5. Rodzaj i zakres Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o minimalnej rozdzielczości 1024x768.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia funkcjonowania lub uszkodzenia Serwisu.
 3. Usługobiorca może korzystać z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej Usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Usługi ogólnodostępne są bezpłatnie.
 5. Szczególowe warunki świadczenia Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ogólnodostępnej, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi ogólnodostępnej.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej Usługi ogólnodostępnej.
 3. Umowa o świadczenie Usług ogólnodostępnych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
 4. Szczególowe warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji;
  2. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz ich reprezentantów w przypadku osób prawnych jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia Usług profesjonalnych oraz rozpatrzenia reklamacji w przypadku wszystkich Usług, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji Usługi,
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe w przypadku:
  1. Usługobiorcy będącego konsumentem: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon;
  2. Usługobiorcy profesjonalnego będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, miejsce zamieszkania, numer NIP i Regon;
  3. Reprezentanta Usługobiorcy profesjonalnego będącego osobą prawną: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, miejsce pracy.
 7. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
 10. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§8 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniany w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze udostępniony nieodpłatnie w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu co zapewnia Usługobiorcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

Drukuj