Kodeks Dobrych Praktyk w Handlu Eelektronicznym

eCommerce Fair Play

PREAMBUŁA

Handel elektroniczny wnosi istotny wkład w rozwój nowoczesnej gospodarki i daje impulsy dla rozwoju społeczeństwa. Handel elektroniczny znosi bariery fizyczne i pozwala na zaspokojenie potrzeb osób o ograniczonej mobilności lub z innymi ograniczeniami dostępu do szerokiego rynku produktów i usług konsumpcyjnych. Handel elektroniczny jest dobrem wspólnym, a jego kondycja ma bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla wszystkich obywateli Polski.

Wśród największych wyzwań jakie stoją przed Handlem elektronicznym jest zapewnienie zaufania i poczucia bezpieczeństwa Konsumentów, gdyż brak fizycznego kontaktu może rodzić obawy o przebieg transakcji zawieranych na odległość i w konsekwencji je uniemożliwiać. Dlatego Konsument musi mieć wiedzę o świadczonym mu, w razie potrzeby, wsparciu przez powołane do tego organy państwowe oraz organizacje pozarządowe. Jednak przede wszystkim, Konsument musi uwierzyć, że Sprzedawca internetowy jest uczciwy i przewidywalny, a sprzedawane przez niego produkty lub usługi spełnią jego oczekiwania.

Uznając powyższe wartości, Sprzedawcy internetowi - sygnatariusze kodeksu dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play - dobrowolnie zobowiązują się respektować określone w nim zasady i normy etyczne oraz standardy realizacji usług oraz zobowiązują się do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.

ZASADY POSTĘPOWANIA

POSTAWA SPRZEDAWCY
Sprzedawca internetowy dba o dobre imię Polskiego Handlu Elektronicznego, w szczególności poprzez uczciwą i życzliwą postawę wobec Konsumentów.
DOBRO KONSUMENTA
Sprzedawca internetowy bezwzględnie respektuje wszystkie przepisy prawa, a w przypadku gdy przepisy są sformułowane w sposób niejednoznaczny lub z innych powodów ich interpretacja nie jest jednoznaczna, Sprzedawca zawsze wybiera interpretację bardziej korzystną dla Konsumenta.
PRZEJRZYSTE REGUŁY
Sprzedawca internetowy wypełnia swoje obowiązki informacyjne w sposób i w zakresie nie budzącym wątpliwości, w szczególności poprzez stosowanie przejrzystych regulaminów, warunków sprzedaży i wzorców umownych, które są łatwe do zrozumienia przez przeciętnego Konsumenta.
INFORMACJE O UMOWIE
Przed powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania po stronie Konsumenta, Sprzedawca internetowy informuje go w jednoznaczny sposób o krokach składających się na procedurę zawarcia umowy, jej rodzaju oraz o jej konsekwencjach, a w szczególności Sprzedawca w odpowiednim czasie i w odpowiednio przejrzysty sposób wyraźnie informuje:
  1. w jaki sposób i w którym momencie dochodzi do zawarcia umowy,
  2. czy informacje handlowe prezentowane przez Sprzedawcę stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  3. czy Konsument zawiera umowę na odległość z prawem do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, czy też zawiera inną umowę bez takiego prawa.
TERMIN REALIZACJI
Przed powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania po stronie Konsumenta, Sprzedawca internetowy informuje go w jednoznaczny sposób o maksymalnym terminie realizacji umowy sprzedaży. W przypadku, gdy przy wybranym produkcie lub usłudze prezentowana jest informacja o terminie jego dostawy lub terminie gotowości do wysyłki albo podobnym, wówczas Sprzedawca musi w tym samym miejscu informować, czy jest to termin bezwzględnie jego zobowiązujący czy tylko termin orientacyjny.
AKTUALNE DANE
W przypadku, gdy Sprzedawca internetowy z własnej inicjatywy korzysta z usług podmiotów trzecich jak dla przykładu porównywarki cen lub katalogi sklepów, którym przekazuje informacje o swoim przedsiębiorstwie, o swojej ofercie lub swoich warunkach sprzedaży i informacje te następnie są przez te podmioty udostępniane Konsumentom, wówczas obowiązkiem Sprzedawcy jest ciągłe monitorowanie tych informacji i dbanie o niewprowadzanie Konsumentów w błąd poprzez podawanie przez te podmioty informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.
DANE OSOBOWE
Sprzedawca internetowy dokłada najwyższych starań w dbałości o ochronę danych osobowych Konsumentów, w tym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych ich przetwarzania, ale także poprzez przenoszenie zobowiązania do odpowiedniej dbałości o te dane na inne podmioty, którym Sprzedawca powierza przetwarzanie tych danych, a w szczególności takim podmiotami są dostawcy oprogramowania i infrastruktury informatycznej, firmy transportowe oraz pośrednicy płatności.
ŁATWY KONTAKT
Sprzedawca internetowy umożliwia Konsumentom łatwy i pozbawiony nadmiernych kosztów sposób kontaktu, a w szczególności udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego informując o godzinach swojej dostępności, a w przypadku kontaktu poprzez pocztę elektroniczną informuje o maksymalnym czasie oczekiwania na odpowiedź.
WSPARCIE KONSUMENTA
Sprzedawca internetowy w żaden sposób nie dyskryminuje wybranych grup Konsumentów, w szczególności ze względu na ich płeć lub wiek. Sprzedawca internetowy nigdy nie wykorzystuje swojej pozycji i wiedzy na niekorzyść Konsumenta. W przypadku napotkania trudności przez Konsumenta, w szczególności wynikających z jego niedostatecznej wiedzy, Sprzedawca udziela mu odpowiedniej pomocy i wsparcia.
SAMODOSKONALENIE
Sprzedawca internetowy stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i biznesowe w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa w zakresie optymalnego, ze względy na potrzeby Konsumentów, wyboru dóbr i usług, a także w celu zapewnienia obsługi sprzedaży na najwyższym możliwym poziomie.

Wrocław, 1 grudnia 2014r.

NOTA PRAWNA
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4). ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (D.U. 2007 Nr 171, poz. 1206 ze zm.), nieprzestrzeganie postanowień kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca przystąpił dobrowolnie i o czym informuje publicznie, a tym samym wprowadzanie Konsumentów w błąd, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, która może być podstawą pociągnięcia tego przedsiębiorcy zarówno do odpowiedzialności cywilnej jak i karnej.

Drukuj