REGULAMIN PROGRAMU eCOMMERCE FAIR PLAY

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), usługodawca Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem Programu eCommerce Fair Play"), który określa w szczególności.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Programu eCommerce Fair Play, zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

Safe Buy: Safe Buy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 16, kod pocztowy 50-148, NIP: 8971746290, REGON: 020834847, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313999, reprezentowana przez komplementariusza Safe Buy Sp. z o.o., usługodawca w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;

Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu;

Kodeks: kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play dostępny pod adresem internetowym http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play;

Program: program eCommerce Fair Play prowadzony przez Safe Buy i polegający na możliwości dobrowolnego przystępowania Sprzedawców do Kodeksu oraz zgłaszania należących do Sprzedawcy Sklepów jako Uczestników Programu;

Znak Jakości Safe Buy: znak graficzny i/lub tekstowy informujący o przystąpieniu Sprzedawcy do Kodeksu i/lub informujący o uczestnictwie w Programie;

Widget Safe Buy: dynamiczny element graficzno-tekstowy zawierający Znak Jakości Safe Buy oraz wybrane informacje o warunkach sprzedaży;

Oznaczenia Safe Buy: jakiekolwiek znaki graficzne lub tekstowe należące do Safe Buy w szczególności "SafeBuy.pl" lub "eCommerce Fair Play" lub nienależące do Safe Buy, ale mogące sugerować uczestnictwo w Programie lub stosowanie Kodeksu, a w szczególności Oznaczeniami Safe Buy są Znak Jakości Safe Buy oraz Widget Safe Buy;

Sprzedawca: Przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i uwidoczniona w internetowym rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnym pod adresem lub osoba prawna uwidoczniona w internetowym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, będący stroną umów sprzedaży zawieranych na odległość z wykorzystaniem Sklepu;

Sklep: zespół stron internetowych dostępnych pod wyodrębnioną domeną internetową, służących do prezentacji informacji handlowych Sprzedawcy i zawierania umów sprzedaży na odległość;

Uczestnik programu: Sklep, który został zaakceptowany przez Safe Buy do udziału w Programie;

System informatyczny: zespół oprogramowania i sprzętu komputerowego wykorzystywany przez Safe Buy do świadczenia usług związanych z Umową;

Rejestr: prowadzony przez Safe Buy rejestr Sprzedawców i ich Sklepów, którzy przystąpili do Programu;

Panel sprzedawcy: wydzielona strefa serwisu SafeBuy.pl, do której dostęp jest limitowany posiadaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika, w której to strefie Sprzedawca ma dostęp do spersonalizowanych informacji oraz do formularzy, w szczególności umożliwiających zgłaszanie Sklepu i zgłaszanie zmian danych Sprzedawcy i Sklepu, a także pobranie kodu do generowania Znaku Jakości i Widgeta Safe Buy;

Promocje Safe Buy: dodatkowe usługi świadczone przez Safe Buy, których zakres i warunki regulują odrębne regulaminy;

Okres testowy: 30 dni od zawarcia Umowy, w którym to okresie Sprzedawcy przysługuje szczególne prawo do rezygnacji i zwrotu wpłat abonamentowych;

Regulamin: niniejszy Regulamin Programu eCommerce Fair Play.

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SAFE BUY W RAMACH UMOWY

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Safe Buy jest prowadzenie Rejestru. Usługa polega na utrwaleniu w Systemie informatycznym danych Sprzedawcy oraz danych Sklepu, którzy przystąpili do Programu i prezentacja tych danych w ramach serwisu Safe Buy.
 2. Dodatkową usługą świadczoną przez Safe Buy jest hosting Oznaczeń Safe Buy, w tym Znaków Jakości Safe Buy oraz Widgeta Safe Buy. Usługa polega na zautomatyzowanym prezentowaniu odpowiednich znaków graficznych i tekstowych na stronie Sklepu w wyniku pobrania ich z Systemu informatycznego Safe Buy przez przeglądarkę użytkownika, co następuje w rezultacie wykonania przez tę przeglądarkę poleceń Java Script umieszczonych w kodzie HTML strony Sklepu. Kod HTML zawierający polecenia Java Script jest opracowany przez Safe Buy, a następnie pobierany przez Sprzedawcę w Panelu sprzedawcy i w niezmienionej formie, zgodnie z instrukcją Safe Buy, implementowany przez Sprzedawcę w kodzie strony Sklepu.

§3 ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy następuje w chwili zarejestrowania Sprzedawcy, co następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego zawierającego dane Sprzedawcy, przez osobę zgłaszającą Sprzedawcę. 
 2. W chwili przesłania zgłoszenia i zawarcia Umowy, osoba zgłaszająca Sprzedawcę oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym zaciągania w jego imieniu zobowiązań i zawarcia niniejszej Umowy, oraz że umocowanie to nie wygasło do chwili przesłania zgłoszenia.
 3. Ponadto osoba zgłaszająca Sprzedawcę oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym zaciągania w jego imieniu zobowiązań i potwierdzenia przystąpienia przez Sprzedawcę do Kodeksu, oraz że umocowanie to nie wygasło do chwili przesłania zgłoszenia.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności chodzi o następujące dane:
  1. firma
  2. adres pocztowy
  3. numer telefonu
  4. adres e-mail
  5. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  6. numer REGON
  7. imię i nazwisko osoby zgłaszającej Sprzedawcę
 5. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 6. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, wniesione opłaty abonamentowe ulegają zwrotowi za pełne, niewykorzystane miesiące kalendarzowe, chyba że Safe Buy należy się wynagrodzenie za inne usługi lub Sprzedawca skorzystał z Promocji Safe Buy.
 8. Safe Buy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się Sprzedawcy ze swoich obowiązków, a w szczególności w przypadku gdy:
  1. Sprzedawca narusza zasady Kodeksu,
  2. Sprzedawca nie aktualizuje danych w Rejestrze lub podaje dane nieprawdziwe,
  3. Sprzedawca narusza zasady korzystania z oznaczeń Safe Buy,
  4. Sprzedawca zalega z płatnościami wobec Safe Buy
  lub gdy istnieją inne ważne przesłanki, w szczególności związane z ryzykiem naruszenia dobrego imienia lub ważnych interesów Safe Buy, w związku z działaniami lub zaniechaniami Sprzedawcy.
 9. W Okresie testowym Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo otrzymania zwrotu wszystkich wniesionych przez niego w tym Okresie testowym opłat abonamentowych, chyba że Safe Buy należy się wynagrodzenie za inne usługi lub Sprzedawca skorzystał z Promocji Safe Buy.
 10. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i świadczenia usług jest rejestracja Sprzedawcy i osoby jego reprezentującej w serwisie Safebuy.pl.

§4 UDZIAŁ W PROGRAMIE

 1. Akceptacja Sklepu na Uczestnika Programu następuje po weryfikacji zgłoszenia, po wniesieniu opłaty abonamentowej.
 2. Uczestnictwo Sklepu w Programie może być zawieszone na wniosek Sprzedawcy lub decyzją Safe Buy, w szczególności w przypadku:
  1. podejrzenia niewypełniania przez Sprzedawcę i/lub Sklep postanowień Kodeksu,
  2. podejrzenia niezgodności danych Sprzedawcy lub danych Sklepu wpisanych do rejestru ze stanem faktycznym,
  3. niewłaściwego wykorzystywania przez Sprzedawcę oznaczeń Safe Buy, w szczególności Znaku Jakości Safe Buy,
  4. zalegania przez Sprzedawcę z opłatami wobec Safe Buy.
 3. Zawieszenie Uczestnictwa Sklepu w Programie oznacza, że w okresie zawieszenia Sklep nie jest aktywnym uczestnikiem Programu i nie ma prawa wykorzystywać Oznaczeń Safe Buy. Zawieszenie Uczestnictwa nie oznacza rozwiązania Umowy.

§5 ZASADY WYKORZYSTYWANIA OZNACZEŃ SAFE BUY

 1. W okresie obowiązywania Umowy i pod warunkiem stosowania przez Sprzedawcę zasad Kodeksu, Safe Buy udziela Sprzedawcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania Oznaczeń Safe Buy na stronie internetowej Sklepu należącego do Sprzedawcy i będącego aktywnym Uczestnikiem Programu, w niezmienionej formie, wielkości, układzie graficznym i prezentacji, dostarczonej przez mechanizm hostingu Safe Buy i z linkiem weryfikującym, prowadzącym do Rejestru na stronę dedykowaną temu Sklepowi.
 2. Niedozwolone jest jakiekolwiek prezentowanie w Internecie Oznaczeń Safe Buy, w tym Znaku Jakości Safe Buy oraz Widgeta Safe Buy z pominięciem mechanizmów kontrolowanych przez Safe Buy.
 3. Prezentacja Znaku Jakości Safe Buy lub Widgeta Safe Buy odbywa się automatycznie na stronach Sklepów, które mają zaimplementowany, pobrany w tym celu z Panelu sprzedawcy, kod HTML odpowiadający danej formie i rozmiarowi. Za prawidłową implementację kodu HTML na stronie Sklepu odpowiada Sprzedawca.
 4. Safe Buy dopuszcza możliwość prezentowania Oznaczeń Safe Buy w drukowanych materiałach Sklepu oraz w jego korespondencji mailowej, pod warunkiem, że takie działanie nie wywoła mylnego wrażenia, iż Safe Buy sygnuje ofertę niebędącą przedmiotem Umowy oraz pod warunkiem zachowania przez Sklep reguł stosowania Oznaczeń Safe Buy ustalonych w księdze znaku Safe Buy. Aktualna księga znaku jest możliwa do uzyskania przez Sprzedawcę po skontaktowaniu się z Safe Buy.
 5. Prawo do używania Oznaczeń Safe Buy przysługuje Sprzedawcy w ramach jego Sklepu jedynie tak długo, dopóki:
  1. Sprzedawca wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Kodeksu,
  2. Sklep jest aktywnym Uczestnikiem Programu,
  3. Sklep na swojej stronie internetowej nie stosuje żadnych własnych lub udostępnionych przez osoby trzecie znaków jakości, których stosowanie jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji lub przepisami o znakach towarowych,
  4. gdy pozostałe stosowane przez Sklep znaki jakości zostały przyznane w oparciu o obiektywne kryteria kontrolne przez neutralną, niezależną jednostkę stawiającą wymagania wyższe niż ustawowe i przeprowadzającą regularne kontrole.

§6 PRAWA i OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca, który przystąpił do Kodeksu i wypełnia jego normy postępowania może zgłosić dowolną liczbę Sklepów na Uczestników Programu.
 2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest stałe monitorowanie zgodności danych Sprzedawcy oraz danych Sklepu i jego warunków sprzedaży w Rejestrze Safe Buy ze stanem faktycznym, a w przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłoczne zgłaszanie zmiany poprzez Panel sprzedawcy.
 3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania Safe Buy w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania.
 4. Obowiązkiem Sprzedawcy jest terminowe regulowanie opłat wobec Safe Buy i regularne, co najmniej raz w miesiącu, logowanie się do Panelu Sprzedawcy w celu sprawdzania komunikatów.
 5. W przypadku, gdyby przeciwko SafeBuy wystąpiły jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z treściami dostarczonymi przez Sprzedawcę lub innymi jego działaniami lub zaniechaniami, Sprzedawca zobowiązuje się iż przejmie na siebie całkowicie wszelką odpowiedzialność. W szczególności zaś w takim wypadku Sprzedawca wstąpi do ewentualnego procesu jako strona lub interwenient uboczny i pokryje wszelkie poniesione przez Safe Buy koszty, w tym koszty obsługi prawnej i ewentualnych odszkodowań (bezpośrednich i regresowych) do wypłaty których Safe Buy zostanie zobowiązany przez sądy lub inne organy.
 6. Obowiązkiem Sprzedawcy jest zabezpieczenie loginu i hasła do Panelu sprzedawcy przed dostępem osób niepowołanych, a w przypadku podejrzenia ujawnienia tych danych niezwłoczna zmiana hasła.

§7 PRAWA i OBOWIĄZKI SAFE BUY

 1. Obowiązkiem Safe Buy jest dokonanie bez zbędnej zwłoki weryfikacji opłaconych zgłoszeń Sklepów na uczestników Programu, przy czym za moment opłacenia przyjmuje się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Safe Buy. Sprzedawca przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że Safe Buy nie dokonuje jakiejkolwiek wiążącej oceny Sklepu, dlatego zatwierdzenie wniosku Sklepu do przystąpienia do Uczestnictwa w Programie nie jest tożsame z zapewnieniem, że Sklep jest zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami konsumenckimi lub, że nie są w nim stosowane niedozwolone klauzule umowne.
 2. Obowiązkiem Safe Buy jest zapewnienie ciągłości świadczenia opłaconych usług podstawowych wynikających z Umowy, przy czym Safe Buy nie gwarantuje, że System informatyczny będzie zawsze dostępny i wolny od błędów, a w szczególności ze względu na trudności techniczne leżące poza zakresem wpływów Safe Buy, może dochodzić do opóźnień transmisji lub czasowego braku dostępu do Systemu informatycznego.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na udzielenie Safe Buy referencji w ustalonej przez Safe Buy formie oraz na wykorzystanie tych referencji przez Safe Buy w celach promocyjnych.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Safe Buy oraz jej partnerów handlowych: nazwy, logotypów i wizerunku Sprzedawcy oraz Sklepu, celem ich zamieszczenia w portofolio (prezentacjach) Safe Buy, dla promocji Safe Buy, opisywania case study, i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie, na stronie internetowej Safe Buy i wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). W szczególności udzielenie zgody na wykorzystanie materiałów, o których mowa w pkt. 1 obejmują takie pola eksploatacji jak: digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, technik gsm i umts, inkorporowanie części składowych do strony internetowej; wprowadzenie do obrotu; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie materiałów lub ich części składowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, publiczne rozpowszechnianie, w tym najem lub dzierżawa, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji materiałów i jego części składowych.
 5. W przypadku wykorzystywania przez Sprzedawcę oznaczeń Safe Buy, a w szczególności Znaku Jakości Safe Buy lub Widgeta Safe Buy, w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, Safe Buy ma prawo nałożyć na Sprzedawcę karę umowną w wysokości 5.000 złotych za każde naruszenie.
 6. W przypadku niewywiązywania się Sprzedawcy ze swoich obowiązków, Safe Buy ma prawo nałożyć na Sprzedawcę karę umowną w wysokości 1.000 zł za każde naruszenie.
 7. Safe Buy ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez siebie lub swoich pracowników celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Safe Buy wyklucza odpowiedzialność w przypadku drobnego niedbalstwa, jednak pod warunkiem, że nie dotyczy ono naruszenia żadnych istotnych obowiązków wynikających z Umowy, nie powoduje zagrożenia życia, uszczerbku na zdrowiu lub ciele, lub że naruszenia te nie dotyczą odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. W przypadku drobnego niedbalstwa jednego z istotnych warunków Umowy, odpowiedzialność ograniczona jest do takich szkód, z których powstaniem w ramach Umowy w normalnych warunkach należy się liczyć. Odpowiedzialność za szkody nietypowe dla Umowy, szkody pośrednie spowodowane przez wady oraz za utratę zysku jest wykluczona.
 8. Safe Buy ponosi odpowiedzialność cywilną do wysokości wynagrodzenia jakie Safe Buy otrzymało za wykonanie usługi, której szkoda dotyczy.
 9. Safe Buy ma prawo w dowolnym czasie, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich sprawdzać, czy Sprzedawca spełnia swoje zobowiązania wynikające z Kodeksu oraz czy stosuje się do zasad wykorzystywania oznaczeń Safe Buy.
 10. Safe Buy ma prawo żądać od Sprzedawcy złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących jego działalności, w szczególności w przypadku podejrzenia naruszenia przez Sprzedawcę postanowień Kodeksu lub Regulaminu.
 11. Właścicielem materialnych praw autorskich do wszelkich materiałów udostępnianych Sprzedawcy jest Safe Buy, która w każdym czasie może cofnąć zgodę na korzystanie z tych materiałów przez Sprzedawcę.

§8 PŁATNOŚCI

 1. Opłata abonamentowa za wpis Sklepu do Rejestru wynosi 25,- (dwadzieścia pięć) złotych netto na miesiąc, płatne z góry za wybrany okres.
 2. Hosting Znaku Jakości Safe Buy oraz widgeta Safe Buy są bezpłatne.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez udostępnienie ich do pobrania w Panelu sprzedawcy.
 4. Rejestracja Sprzedawcy i osób jego reprezentujących w serwisie SafeBuy.pl jest bezpłatna.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminów Promocji oraz w dalszej kolejności Regulamin serwisu Safe Buy.
 2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu i pozostałych Regulaminów Promocji lub Regulaminu serwisu Safe Buy, obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu Programu eCommerce Fair Play - jako bardziej szczegółowego. W takim wypadku pozostałe postanowienia pozostałych Regulaminów obowiązują w takim zakresie i w taki sposób, aby dało się je pogodzić z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin Programu jest zawsze dostępny w Panelu Sprzedawcy, gdzie może być pobrany i utrwalony przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu oraz zmiany cen i zmiany Kodeksu są zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo w Panelu sprzedawcy. Zmiany są uważane za zaakceptowane, jeżeli Sprzedawca nie sprzeciwi się im na piśmie w terminie 7 dni od daty zmiany. W przypadku sprzeciwu Umowa zostaje rozwiązana za miesięcznym wypowiedzeniem na zasadach opisanych w §3.
 4. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Safe Buy.